DMP’s vedtægter

Vedtægter for ”Danske Madpublicister”

1.        Foreningens navn er Danske Madpublicister.

2.        Foreningens formål er at vedligeholde og udbygge et aktivt, fagligt netværk for professionelle madpublicister til faglig erfaringsudveksling og kompetenceudvikling. Foreningen har hjemsted i København.

3.        Formålet søges opnået gennem en lukket Facebookgruppe eller anden relevant og aktuel elektronisk platform, hvor faglige møder/kurser/workshops, faglige studieture, virksomhedsbesøg mv.udbydes.

4.        Som medlemmer kan optages alle, der regelmæssigt formidler viden om mad, mad- og måltids-kultur, fødevarer og ernæring i aviser, fag- og ugeblade, bøger, elektroniske medier, TV og radio på et professionelt plan. Som medlem forpligter man sig til at medvirke aktivt til opfyldelsen af foreningensformål jf. § 2 og 3 og § 8.

5.        Beslutning om optagelse træffes af bestyrelsen. Ved indmeldelse betales kontingent for året/den resterende del af året. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis der er tungtvejende grunde hertil. Medlemmet kan anke afgørelsen til førstkommende generalforsamling.

6.        Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves umiddelbart derefter. Er kontingentet ikke betalt efter 30 dage, betragtes medlemmet som udmeldt.

7.        Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes i Facebookgruppen af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1)   Valg af dirigent

2)   Valg af referent og stemmetællere

3)   Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4)   Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

5)   Vedtagelse af anvendelse af årets overskud

6)   Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af årets kontingent

7)   Indkomne forslag

8)   Valg af formand

9)   Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst en suppleant

10)   Valg af revisor

11) Eventuelt.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 14dage inden generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingsbeslutninger træffes med simpelt flertal. Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvis der til et valg er foreslået flere kandidater, end der er ledige pladser, foretages skriftlig afstemning. Valg afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Alle valg er for ét år.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne forlanger det. Indkaldelse sker på Facebookgruppen inden 4 uger efter modtagelse af begæring derom og med mindst 3 ugers varsel.
 
8.        Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, en kasserer og mindst et medlem. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og evt. sekretær. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Suppleanter kan deltage uden stemmeret i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan antage honoreret ekstern assistance til administration. Bestyrelsen initierer en årskalender, som alle forpligter sig til at byde ind til.
 
9.        Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årets resultat overføres til næste år. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens midler. Foreningens medlemmer har intet personligt ansvar for foreningens forpligtelser. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.
 
10.  Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formand samt et bestyrelsesmedlem eller kasserer og et bestyrelsesmedlem.
 
11.  Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling med simpelt flertal uanset de fremmødtes antal.
 
12.  Foreningens opløsning kan besluttes på en generalforsamling ved simpelt flertal, når forslag om opløsning er udsendt til medlemmerne sammen med dagsordenen, og når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Er færre end halvdelen til stede, indkalder bestyrelsen til ny generalforsamling med samme forslag på dagsordenen. Forslaget kan da vedtages ved simpelt flertal uanset de frem mødtes antal. Den generalforsamling som beslutter foreningens opløsning, disponerer samtidig over eventuelle midler og beslutter hvem eller hvad, der skal modtage foreningens midler.
 
Revideret 9. april 1997, 29. marts 2004, 19. marts 2007, 14. maj 2012, 19. maj 2015 og 17. marts 2017.

Engang var Espehus Kro planteskole og i et vindue fra dengang ses en lilje i glasset – og denne blomst er blevet til kroens logo.
Tore Jørgensen Grundlægger Af Herslev Bryghus. Økologisk Gårdbryggeri.
Kakaobønner